Programa municipal


Joventut
 1. Fer un nou Pla d’equipaments juvenils
 2. Obrir el Casal de Joves del Guinardó i l’espai 12-16 previst en el mateix barri.
 3. Trobar un espai provisional per al Casal de Joves de la Vall d’Hebron fins que es pugui fer realitat aquest casal a la Llosa de la Vall d’Hebron
 4. Fer un espai 12-16 al barri d’Horta
 5. Ampliar els espais d’estudi i els horaris nocturns a les biblioteques
 6. Fer un Pla Director de Joventut del Districte, com a complement al Pla Director de ciutat.
Medi Ambient
 1. Fer de Collserola un espai natural de convivència, arranjar camins i recuperar les fons
 2. Crear una zona de transició verda, amb horts urbans i espais d’educació ambiental i interpretació del parc de Collserola, amb la implicació dels barris de muntanya
 3. Recuperar les zones ermes dels Tres Turons amb la replantació d’arbrat mediterrani
 4. Implantar una solució a mitjà i llarg termini per donar solució a la problemàtica causada pels senglars en els barris nord. Practicar l’esterilització, recuperar l’espècie original i plantar arbres fruiters en zones allunyades de les zones poblades.
Urbanisme, espai públic i mobilitat
 1. Elaborar i posar en marxa un Pla d’accessibilitat del districte. Amb intervencions específiques en els barris amb un desnivell més alt.
 2. Desenvolupar els grans planejaments urbanístics previstos.
 3. Recuperar el passeig de la Vall d’Hebron com a eix cívic. Fer realitat el cobriment o semi cobriment de la Ronda de Dalt en tots els trams on sigui possible, millorar l’accessibilitat i aplicar mesures sonorreductores
 4. Fer un pla de protecció i rehabilitació dels cascs antincs, espais històrics, patrimonials i d’interès del districte, vetllant per la coherència arquitectònica i el valor patrimonial.
 5. Prioritzar els noms de dona en els nous espais públics del districte
 6. Creació d’illes de vianants als nuclis històrics i zones comercials
 7. Revisar el pla de mobilitat del districte per a donar una major prioritat als vianants i bicicletes
 8. Crear un eix bicing als barris nord del districte i implantar el bicing elèctric en els barris de muntanya
 9. Implantar un carril bici que tingui com a eix el Passeig de Maragall
 10. Crear un eix de vianants per a travessar el complex hospitalari de la Vall d’hebron entre Sant Genís i Montbau
 11. Recuperar el bus de barri en festius en els barris de muntanya
 12. Elaborar un pla d’aparcaments públics al districte i calendaritzar la seva implementació
 13. Construcció de pipicans amb correcans
 14. Fer accessible l’estació de metro de Maragall
 15. Preveure la instal·lació d’aparcament per a bicis en les places públiques
Benestar, acció social i ciutadania
 1. Potenciar el projecte “Nous Veïns i Veïnes” per a facilitar l’adaptació de les persones nouvingudes i la seva incorporació als òrgans de participació
 2. Elaborar un pla de xoc contra la pobresa amb les entitats del tercer sector que treballen al districte
Cultura
 1. Potenciar el teatre amateur del districte i implementar un programa amb les escoles
 2. Crear un taller d’experimentació artística amb mixtura cultural de gestió cívica
 3. Promoure la presència de cultura catalana en les activitats subvencionades per l’ajuntament
 4. Recuperar la memòria històrica del districte
Esports
 1. Fer un estudi de les instal·lacions esportives del districte i impulsar la remodelació d’aquelles que tinguin més mancances
 2. Construir diversos espais adequats per a practicar esports de carrer com skating, patinatge, btt...
 3. Crear circuits i espais de pràctica esportiva a l’aire lliure (Parc del Guinardó, Tres Turons, Collserola, Parc de les Aigües...)
 4. Implantar pistes esportives en diversos punts del districte
Participació
 1. Millorar els processos participatius urbanístics i d’equipaments, de manera que es faci un acompanyament ciutadà al llarg del procés
 2. Implantar la participació vinculant a través dels consells de barri i del consell ciutadà, per tal d’elevar propostes al plenari de districte
Educació
 1. Estudiar la implantació d’un IES públic en l’àmbit d’Horta i la Clota
 2. Implantar les Escoles Bressol Municipals previstes en el Pla d’Equipaments del districte i recuperar el model de titularitat pública i el cooperativisme
Comerç i promoció econòmica
 1. Potenciar el comerç de proximitat, eixos comercials al voltant dels mercats i les associacions de comerciants
 2. Dur a terme la remodelació del mercat de la Vall d’Hebron i consolidar el seu entorn comercial
 3. Crear un circuit turístic de caire històric i cultural aprofitant el patrimoni i la història del districte
 4. Potenciar la implantació d’indústria cultural al districte

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada